PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Hotarari pe anul 2016» HCL 1 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 2 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 3 - privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2015 cu excedentul anului 2014 si repartizarea in bugetul local pe anul 2016 a sumei de 1.041,30 mii lei rezultate din excedentul anului 2015 -
» HCL 4 - privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 108/22.12.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 -
» HCL 5 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei Reabilitare DC 49 Moldova Noua - Padina Matei, jud. Caras-Severin a valorii totale a investitiei noii valori-rest de executat, sursei de finantare si Centralizatorul -
» Anunt afisare si Proces Verbal 02.02.2016 -
» HCL 6 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 7 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 8 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 9 - privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acredite pentru anul scolar 2016-2017 -
» HCL 10 - privind aprobarea bugetului administratiei publice a Comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 11 - privind aprobarea peocesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 12 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 13 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Girnic, jud. Caras-Severin, pe anul 2016 -
» HCL 14 - privind aprobarea incheierii Conventiei privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii comunei Girnic cu Federatia Caritas a Diecezei Timisoara -
» HCL 15 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC APA-CANAL GIRNIC SRL pe anul 2016 -
» HCL 16 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2016 -
» HCL 17 - privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» HCL 18 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 19 - privind aprobare ordine de zi -
» HCL 20 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2016 -
» HCL 21 - privind aprobarea parametrilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Dispensar uman Padina-Matei" a valorii totale a investitiei si a asigurarii cofinantarii din bugetul local a sumei de 27.868,8 lei -
» HCL 22 - privind aprobarea parametrilor tehnico-economici ai investitiei "Gradinita cu program normal cu 2 sali de grupa Padina-Matei - Lucrari Consiliul Local Girnic" a valorii totale a investitei si a asigurarii din bugetul local a sumei de 35.06 -
» HCL 23 - privind aprobarea efectuarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,, Gradinita cu program normal cu 2 sali de grupa Padina Matei-Lucrari Consiliul Local Girnic" , achizitionarii directe a serviciilor de proiectare si plata ace -
» HCL 24 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 25 - privind aprobarea intabularii in Cartea funciara a unor bunuri din domeniului public al Comunei Gimic, achizitionarea directa a serviciilor topografice privind intabularea, precum si plata acestora -
» HCL 26 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 27 - privind aprobarea ordinii de ordine de zi -
» HCL 28 - privind aprobarea efectuarii lucrarilor de ,, Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Gimic ", intocmirea documentatiei tehnice, achizitionarii directe a serviciilor de intocmire si plata acestora -
» HCL 29 - privind aprobarea efectuarii lucrarilor de ,, Reparatii drumuri agricole Rujet (2lcn) si Pestera-Unitatea Militara Moldovita (2km) ", intocmirea documentatiei tehnice, achizitionarii directe a serviciilor de intocmire si plata acestora -
» HCL 30 - privind aprobarea efectuarii lucrarilor de ,, Construire zid de sprijin si curatare bazinala Statia de pompe Padina Matei", intocmirea documentatiei tehnice, achizitionarii directe a serviciilor de intocmire si plata acestora -
» HCL 31 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 32 - privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 45 I .189,20 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 410.172,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea pr -
» HCL 33 - privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 17/24.03.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» HCL 34 - privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare " INTERCOM DESEURI "Caras - Severin -
» HCL 35 - privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top LOT 1" LOT 2,LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7. LOT 8, LOT 9, LOT 10 situate in UAT Girnic, localitatea Padina Matei -
» HCL 36 - privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top LOT 1, LOT 2,LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9 situate in LIAT Girnic, localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr. 220, nr. top. Sub parc."I" -
» HCL 37 - privind implementarea proiectulu, MODERNIZARE STRAZI lN COMUNA GlRNlC, SATELE PADINA MATEI SI GIRNIC -
» HCL 38 - privind aprobarea parametrilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ,, Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic " -
» HCL 39 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 40 - privind alegerea presedinteiui de sedinta -
» HCL 41 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 42 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2015 -
» HCL 43 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015 -
» HCL 44 - privind constituirea Comisiei de validare a Consiliului Local Girnic -
» HCL 45 - privind validarea mandatelor de consilier local -
» HCL 46 - privind constituirea Consiliului Local Girnic -
» HCL 47 - privind alegerea presedintelui de sedintd -
» HCL 48 - privind alegerea viceprimarului comunei Girnic -
» HCL 49 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 50 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei -
» HCL 51 - privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Girnic -
» HCL 52 - privind numirea primarului comunei in calitate de reprezentant al Comunei Girnic in Adunarea Genarala a Asociatilor-Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,, INTERCOM DESEURI" Caras-Severin acordarea de mandat special pentru a vota cotiza -
» HCL 53 - privind modificarea HCL nr. 35/29.04.2016 privind aprobarea dezlipirii imobilelor -
» HCL 54 - privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de ,, Reparatie drum agricol Pestera-Unitatea Militara Moldovita (2km) -
» HCL 55 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Reparatie drum agricol Pestera- Unitatea Militara Moldovita (2km) " -
» HCL 56 - privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de ,, Reparatie drum agricol Rujet (2 km)" -
» HCL 57 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Reparatie drum agricol Rujet (2km)" -
» HCL 58 - privind aprobarea D.T.A.C. pentru lucrarile de ,, Constructie hala pentru utilajeie din dotarea Primariei Girnic" -
» HCL 59 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Girnic" -
» HCL 60 - privind aprobarea D.T.A.C. pentru lucrarile de ,, Constuire zid de sprijin si curatare bazin la Statia de pompe Padina Matei" -
» HCL 61 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Construire zid de sprijin si curatare bazin la $tatia de pompe Padina Matei" -
» HCL 61 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Construire zid de sprijin si curatare bazin la $tatia de pompe Padina Matei" -
» HCL 62 - privind aprobarea dezlipirii imobilelor -
» HCL 63 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 64 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 65 - privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara " INTERCOM DE$EURI "Caras - Severin -
» HCL 66 - privind aprobarea inregistrarii sistematice a imobilelor din comuna Girnic in sistemul integrat de cadastru si carte funciara prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015 -2023, semnarii Contractului pentru finantarea in cadrul -
» HCL 67 - privind aprobarea volumului de masei lemnoase care se va recolta in cursul anului 2016 din padurea comunei Girnic, a modului de valorificare si a metodologiei de calcul a prefurilor de referinta a masei lemnoase -
» HCL 68 - privind insusirea de catre Consiliul Iocal al Comunei Girnic a suprafetelor unor imobile inscrise in Anexa nr. 40 din HG nr.532l2002- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Girnic -
» HCL 69 - privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 70 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 71 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 72 - privirui aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarile ,, Gradinita cu program normal 2 grupe,localitatea Padina Matei, judetul Caras-Severin" -
» HCL 73 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii ,, Gradinita cu program normal 2 grupe, locaiitatea Padina Matei, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 74 - privind insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Girnic a Raportului de expertiza mr. 749/25.04.2016 intocmit de expert tehnic siguranta la foc, ing. Diaconu Nicolae si aprobarea lucralilor de ,, Reparatii la Scoala cu cls. I-VIII Padi -
» HCL 75 - privind aprobarea devizului general pentru lucrarea,, Reparatii la Scoala cu clasele I-VIII Padina Matei" -
» HCL 76 - privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii ,, Reparatii la Scoala cu cls. I-VIII Padina Matei" -
» HCL 77 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 78 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 79 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 80 - privind aprobarea Acordului de parteneriat intre comuna Girnic si Asociatia EUROLAND BANAT -
» HCL 81 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 82 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 83 - privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 84 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 85 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» HCL 86 - privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Girnic, jud. Caras-Severin a investitiei Centrul local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» HCL 87 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 88 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 89 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 90 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Girnic -
» HCL 91 - privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 17/24.03.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» HCL 92 - privind aprobarea achizitionarii directe a serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica -
» HCL 93 - privind aprobarea intocmirii Planului Urbanistic General al comunei Girnic -
» HCL 94 - privind aprobarea montarii unei pompe sumersibile si a documentatiei financiare la sistemul de alimentare cu apa Padina-Matei -
» HCL 95 - privind aprobarea instalarii unui sistem de videoconferinta si achizitionarea unor bunuri -
» HCL 96 - privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. tor LOT G, localitatea Girnic -
» HCL 97 - privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN -
» HCL 98 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 99 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 100 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 101 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 102 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 103 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» HCL 104 - privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 17/24.03.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» HCL 105 - privind aprobarea instalarii de echipament de ventilatie si de aer conditionat la Casa Culturala Padina-Matei -
» HCL 106 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Girnic a unei suprafete de teren -
» HCL 107 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 108 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 109 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -