PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari ale Consiliului local» PHCL 1 / 13.01.2023 - Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023 -
» PHCL 2 / 25.01.2023 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 -
» PHCL 3 / 25.01.2023 - Privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garnic -
» PHCL 4 / 25.01.2023 - Privind insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Garnic si activitatea administratiei publice locale in anul 2022 -
» PHCL 5 / 25.01.2023 - Privind aderarea UAT Garnic, prin CL Garnic la Asociatia GAL Clisura Dunarii ca membru partener in vederea depunerii SDL prin accesarea PNS PAC 2023-2027 -
» PHCL 6 / 31.01.2023 - privind aprobarea Raportului privind activitateadesfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem II al anului 2022, angajati ai Primariei comunei Garnic -
» PHCL 7 / 09.02.2023 - Privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr/ 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN -
» PHCL 8 / 09.02.2023 - Privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu MMSS, in cadrul proiectului „HUB de servicii MMS-SII MMSS” -
» PHCL 9 / 27.02.2023 - Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in REG AGR pentru trim IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati -
» PHCL 10 / 27.02.2023 - Privind aprobarea scoaterii din functiune si a valorificarii prin licitatie publica a bunuluimijloc fix - autoturism Dacia Duster -
» PHCL 11 / 27.02.2023 - Privind aprobarea participarii Comunei Garnic in cadrulproiectului transfrontalier-Gardienii Carpatilor-in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului IPA Interreg RO-SRB 2021-2027, Prioritate Program 1-Protectia mediului -
» PHCL 12 . 27.02.2023 - Privind participarea Comunei Garnic in cadrul proiectului-Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant Scoala Gimnaziala din Comuna Garnic -
» PHCL 13 / 17.03.2023 - Privind aprobarea participarii la PNRR/2022/C10 -
» PHCL 14 / 27.03.2023 - Privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, stabi -
» PHCL 15 / 10.04.2023 - Privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garnic -
» PHCL 16 / 13.04.2023 - Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trim I al anului 2023 -
» PHCL 17 / 13.04.2023 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim I anul 2023 -
» PHCL 18 / 14.04.2023 - Privind insusirea Raportului de evaluare teren intravilan nr. cad. 30672 -
» PHCL 19 / 15.05.2023 - Privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul-Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii gimnaziale Padina Matei- -
» PHCL 20 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Garnic -
» PHCL 21 - Privind aderarea comunei Garnic la compartimentul de audit public inter din cadrul ACoR Filiala Vest CS -
» PHCL 22 - Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern -
» PHCL 23 - Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 -
» PHCL 24 - Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1500000lei, in conformitate cu prevederile art.1 din OUG 24/2003 -
» PHCL 25 - Privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali -
» PHCL 26 - Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol -
» PHCL 27 - Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim II 2023 -
» PHCL 28 - Privind acordarea mandatului special pentru aplicare a penalitatilor/amenzilor si sanctiunilor conform contractului de concesiune nr.251/29.06.2018 zona 3 Pojejena, ADI Intercom Deseuri -
» PHCL 29 - Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2023 -
» PHCL 30 - Privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit -
» PHCL 31 - Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei -
» PHLC 32 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 -
» PHCL 33 - Privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garnic -
» PHCL 34 - Privind completarea Anexei la HCL nr.61/27.12.2022 privind aprobarea PAAP 2023 -
» PHCL 35 - Privind desemnarea reprezentantilor CL in CA al Scolii Gimnaziale Garnic, pentru anul scolar 2023-2024 -
» PHCL 36 - Privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Garnic -
» PHCL 37 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2023 -
» PHCL 38 - Privind modificarea si completarea HCL 35 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor CL Garnic in CA al Scolii Gimnaziale Garnic pentru anul 2023-2024 -
» PHCL 39 - Privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al Comunei Garnic -
» PHCL 40 - Privind acordarea mandatului special de aprobare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare zona 3 Pojejena -
» PHCL 41 - Privind rectificarea bugetului local -
» PHCL 42 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 61/27.12.2022 privind aprobarea PAAP pe anul 2023 -
» PHCL 43 - Privind acordul CL Garnic pentru participarea la Programul cheie 1 pentru realizarea obiectivului - Construire parc fotovoltaic -
» PHCL 44 - Privind aprobarea proiectului, a cheltuielolor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF) pentru proiectul - Construire parc fotovoltaic -
» PHCL 45 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» PHCL 46 - Privind validarea dispozitiei nr. 135 -
» PHCL 47 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 -
» PHCL 48 - Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul PNRR C10 IIERMDSGPM -